Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Povodích
Monografie
    Sborník příspěvků z Workshopu 2000 ke grantovému úkolu GAČR Extrémní hydrologické jevy v povodích reg.č. 103/99/1470
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2005 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2006 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007 Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
    Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2013 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe
    Workshop 2000-Extrémní hydrologické jevy v povodích
Článek
    Aproximace doby koncentrace odtoku na malých přirozených povodích
    Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
    Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
    Geochemie živin v lesních a polních povodích
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Lesnicko-hydrologický výzkum v beskydských experimentálních povodích
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
    Možnosti stanovení návrhových průtoků na malých povodích modelem KINFIL
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Použití izotopického složení síry ve srážkách, půdách a odtoku pro studium biogeochemického cyklu síry v malých povodích
    Simulace tvorby odtoku ve dvou geochemicky kontrastních povodích v západních Čechách modelem Sacramento (SAC-SMA)
    Sledování kvality vody a nasycených ploch na experimentálních povodích ČHMÚ, VUV T. G. M. a FSV ČVUT v Jizerských horách
    Sucho v českých povodích v roce 2003
    Variabilita a sezonalita řad měsíčních úhrnů srážek na povodích