Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Poznaniu
Článek
    Prínos Tibora Budaya k poznaniu neogénneho vývoja západných Karpát
    Prínos vynikajúceho polského geológa Ludwika Zejsznera ku geografickému poznaniu Slovenska
    Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove
    Príspevok k poznaniu magmatickej aktivity v mladšom paleozoiku západných Karpát
    Príspevok k poznaniu mladšieho paleozoika Považského Inovca
    Príspevok k poznaniu spraší a sprašových sedimentov v dolinách Popradu a Torysy na východnom Slovensku
    Príspevok k poznaniu štruktúry vulkanických skiel
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu vývoja a členenia variských molás západných Karpát
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny