Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prehľad
Článek
    Prehl'ad a vývoj technológie vŕtania pri prieskume magnezitu
    Prehľad analytických metód stanovenia zlata v geologických materiáloch
    Prehľad dôležitých geofyzikálnych prác v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria od III. celoslovenskej geologickej konferencie
    Prehľad speleologickej preskúmanosti pracovného územia oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti Spišská Nová Ves
    Prehľad stavby Západných Karpát
    Prehľad výskumov paleogénu centrálnych západných Karpát
    Prehľad vývoja svetovej a domácej produkcie niektorých nerudných surovin
    Stručný prehľad 30. ročnej histórie naftového priemyslu na východnom Slovensku