Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prevádzky
Článek
    Prognóza zmien hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja počas uvádzania VD Gabčíkovo do prevádzky
    Vplyv vytvárania a prevádzky podzemných zásobníkov plynu na tvorbu a ochranu životného prostredia
    Zmeny vybraných charakteristík hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja vplyvom plánovanej prevádzky VD Gabčíkovo