Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Priepustnosti
Článek
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)
    Relatívne priepustnosti, dôležité údaje pre stanovenie kolektorských vlastností ložiskovej horniny, ich meranie a vyhodnocovanie
    Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel