Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Procesoch
Článek
    Fyzikálno-chemické premeny a reaktivita mechanicky aktivovaného sfaleritu v procesoch termického rozkladu a lúhovania
    Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody
    Úloha grafitu pri zrudňovacích procesoch v Spišsko-gemerskom rudohorí