Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prostredí
Monografie
    Seismologie a zivotni prostredi
Článek
    Asociácia uhličitanov a sprievodných minerálov v závislosti na sedimentárnom prostredí
    Chránené vodohospodárske oblasti v prírodnom a životnom prostredí
    Experimentálna štúdia vplyvu sklonu nepriepustneho podložia na proces klesania hladiny vody v pórovitom prostredí
    Geotechnické modely inžinierskych úloh v geologickom prostredí
    Nový spôsob úpravy podzemnej vody v horninovom prostredí systemom "hydrooxiring"
    Ochrana vodných zdrojov v puklinovom prostredí
    Relief krajiny jako soucast zivotniho prostredi a jeho narusovani clovekem
    Spracovanie CT obrazu geokompozitov v prostredí MATLAB
    Úlohy geológie v životnom prostredí