Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Riešení
Článek
    Aplikácia faktorovej analýzy pri riešení genézy geotermálnych vôd
    Použitie geofyzikálnych metód pri riešení speleologických problémov v Borinskom krase
    Účasť Ústavu hydrológie a hydrauliky CGV SAV na riešení problémov vody
    Využitie gravimetrie, radarového snímkovania a atmogeochémie pri riešení geologickej stavby zborovského antiklinória
    Využitie leteckých snímok pri riešení niektorých problémov v inžinierskej geológii