Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ročných
Článek
    Stanovenie priemerných ročných hodnót transformačných charakteristík povrchovych tokov pre vybrané povodia
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov