Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Samovznícení
Článek
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Náchylnost uhelné hmoty k samovznícení ve vztahu k tepelným parametrům uhlí a hornin
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Příspěvek k predikaci samovznícení uhlí
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"