Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sedimentácia
Článek
    Olistostrómové telesá a prekotná sedimentácia v horninových sekvenciách vrtu BRU-1 (brusnícka antiklinála, Rimavská kotlina)
    Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy