Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sorpce
Monografie
    Hodnocení korozních vzorků Zr-slitin pomocí rtuťové porozimetrie a sorpce vodní páry
Článek
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Sorpce alkylamoniových kationtů na montmorillonit
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Sorpce Cu, Cr, Cd a Zn na izolované přírodní sorbenty a jejich směsi
    Sorpce kovových iontů zeolity syntetizovaných z popelů
    Sorpce těžkých kovů na jílové minerály
    Statická a dynamická sorpce kadmia sedimenty
    Statická a dynamická sorpce kadmia sedimenty