Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stáří
Monografie
    Stáří a geneze eisgarnského granitu a jeho pozdních diferenciátů (Waldviertel - jižní Čechy)
    Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? Sborník příspěvků z 28. sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 28. února - 1. března 2008
    'Železné růže' v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně
Článek
    Akritarcha kambrického stáří z bazálních klasik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6)
    Akritarcha kambrického stáří z bazálních klastik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6)
    Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě: stáří a paleogeografie
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Formační cykly, stáří krystalinika a stratiformních mineralizací na východním okraji Českého masivu
    Geochemie izotopů Rb a Sr v metavulkanitech rýchorského krystalinika (Západní Sudety): stáří a tektonické prostředí protolitu
    Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
    Gigantická hvězdicovitá ichnofosilie spodnodevonského stáří z Cikánky u Radotína: objev a ztráta dosud jediného nálezu
    Gigantická hvězdicovitá ichnofosilie spodnodevonského stáří z Cikánky u Radotína: objev a ztráta dosud jediného nálezu
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě.
    Jak prožíval Bedřich Smetana své stáří
    K-Ar modelová stáří muskovitu a biotitu z některých variet choustnické ortoruly
    K některým otázkám stáří a geneze rud strážského bloku v severočeské křídě
    K otázce stáří a geneze stratiformních ložisek Českého masívu
    K otázce stáří Bozkovických jeskyní
    K otázce stáří Bozkovských dolomitových jeskyní
    K otázce stáří dinasových křemenců mezi Mostem a Louny (02-34 Bílina)
    K otázce stáří uranové mineralizace ložiska Hamr v severočeské křídě
    K otázce stáří vulkano-sedimentární sekvence západočeského neoproterozoika z hlediska mikropaleobotaniky
    K problematice stáří sedimentů údolních niv moravskoslezských řek
    Lamprofyry stefanského stáří janovsko-artmanovského antiklinoria ve Slezsku
    Látková charakteristika, stáří a procesy vzniku zemské kůry arabo-nubijského masívu
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Na návštěvě v jurském parku: stáří, geochemická povaha a možná petrogeneze kyselých-intermediárních magmatitů antarktického poloostrova (širší okolí Camp Hillu a ledovce Victory Glacier)
    Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech
    Nález spodnokarbonské makroflóry tournaiského stáří v Líšni u Brna na Moravě
    Neobvyklé fosilní stopy činnosti živočichů na listech svrchnokřídového stáří u Maletína
    Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území českéa polské části žitavské pánve
    O neklidném stáří Velkého Vypravěče a také o dobrodružném životě Milovníka Sprašových Profilů : k významnému životnímu jubileu geologů Vojena Ložka a Jiřího George Kukly
    O neklidném stáří Velkého Vypravěče a také o dobrodružném životě Milovníka Sprašových Profilů
    Objemové hustoty a stáří klastik výplně karpatských neogenních pánví
    Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu (12-24 Praha)
    Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů)
    Otázka stáří nejvyšší části líňského souvrství (mšensko-roudnická pánev, Český masiv) - nové indicie z vrtu Be-1 Bechlín
    Paleobotanické doklady ke stáří pliocenních-pleistocenních uloženin mezi Mohelnicí a Kroměříží
    Paleomagnetické určování stáří geologických objektů
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví
    Pobřežní krasové jevy neogenního stáří od Zbraslavce (okres Blansko)
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Pražský stupeň (spodní devon) v Pražské pánvi a relativní stáří jeho facií (Česká republika)
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: IV. Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. - skarnoid
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. Skarnoid
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Příspěvek ke stáří miocenních sedimentů v okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
    Skleněné sférule devonského stáří
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
    Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
    Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Stanovení stáří tišnovských barytových žil paleomagnetickou metodou
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (24-41 Vyškov)
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (Moravský kras)
    Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
    Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
    Stáří a vulkanologie bazaltů se zirkony z východního Saska (Německo)
    Stáří andělskohorského souvrství: Nová fakta a jejich možná interpretace. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
    Stáří andělskohorského souvrství: nová fakta a jejich možná interpretace (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Stáří fluviálních sedimentů v jeskyni Výpustek (Moravský kras)
    Stáří granitů melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Stáří granitů melechovského masívu
    Stáří granitů melechovského masívu
    Stáří kupy netopýřího guana v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Stáří nejmladších svrchnokřídových pískovců Polické pávne
    Stáří pelitické sekvence v nadloží jizerského souvrství v Českém ráji
    Stáří rozhraní hornobenešovského a moravického souvrství u Šternberka (severní Morava)
    Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni
    Stáří uranového zrudnění ložisek západočeské rudní oblasti
    Stáří vulkanických zón a stratiformní mineralizace Jeseníků
    Stáří vulkanismu na Šternbersku
    Stáří výplavových kuželů a průběh odnosu v horském krasu západních Karpat
    Stopy po činnosti bezobratlých (ichnofosilie) v horninách křídového stáří na Českolipsku
    Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova
    Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Svrchnokřídové stáří konglomerátů od Starého Jičína (25-12 Hranice na Moravě)
    Tři desetiletí od objevu slojí černého uhlí vestfálského stáří na Slánsku
    Tvarové konverze ve strukturách oolitických hornin svrchnoproterozoického a kambrického stáří
    Vliv disperze organických sloučenin hornin svrchnoproterozoického stáří barrandienského svrchního proterozoika na proces grafitizace
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    "Železné růže" v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně