Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Struktury
Monografie
    Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR
    Identifikace gelové struktury vzorků Zr1Nb po korozních experimentech
    Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů
    Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
    Struktury a textury minerálů
    Textury a struktury geokompozitů na bázi polyuretanových pryskyřic
    Vypřesnění krystalové struktury vanadinitu
    Vytvoření databázové struktury a aplikační nadstavby pro potřeby činností v rámci řešených témat, včetně metodiky využití datové základny a jejího ověření
    Vytvoření databázové struktury a aplikační nadstavby pro potřeby činností v rámci řešených témat, včetně tvorby metodiky využití datové základny a jejího ověření
Článek
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR
    Badanie struktury smól z wegla kamienego i brunatnego za pomoca spektroskopii lH i 13C FT HR NMR
    Bentley Systems mění preference a obchodní struktury
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Czy struktury koliste w Sudetach mogą mieć genezę uderzeniową?
    Dendritické struktury v měsíčním materiálu
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Geologická stavba vulkanické struktury Santa Lucia (centrální Nikaragua)
    Geologické doklady kryptovulkanického původu matečné struktury moldavitů - Nördlinger Ries
    Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami
    Grafitonosné struktury v jižních Čechách
    Grafové struktury a některé možnosti jejich využití při modelování hydrologické bilance
    Hierarchické struktury a cykličnost v geologii a geografii
    Hlavní geofyzikálně indikované zlomové struktury Českého masívu ve vztahu k vulkanismu
    Jihočeské grafity a jejich struktury
    Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T
    Kosovo - proměny národnostní struktury v historické retrospektivě.
    Kritika Holubcova pojetí struktury Českého masívu
    Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury : (13-14 Nymburk)
    Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury
    Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací
    Lineární struktury v s. části Českého masívu
    Lineární struktury v severočeské pánvi
    Mikroskopické struktury exoskeletonu ordovických trilobitů pražské pánve
    Mrazem tříděné (kryosegregační) struktury na Sněžce
    Myrmekitové struktury zlata a bismutu a jejich genetický význam
    Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
    Násunové struktury j.uzávěru Moravského krasu
    Nové důkazy o tektonické sedimentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla. A new evidence on tectonic segmentation of the Teplice thermal spring line near Pravřídlo
    Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla (02-32 Teplice v Čechách)
    Nové geologické struktury ve VČS-východ
    Obnova původní struktury ekosystémů v chráněných územích
    Permanentní GPS observatoře provozované Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR
    Permanentní GPS observatoře Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a využití jejich dat pro potřeby běžné geodetické práce
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Regionální magnetické struktury Českého masívu na území ČSR
    Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska
    Ringové struktury a komplexy ve východoafrickém riftovém systému (Egypt, Tanzanie)
    Rola wielkoskalowych przemieszczen przesuwczych w uksztaltowaniu waryscyjskej struktury Sudetów
    Rozlišení struktury forem pyrolýzního uhlíku pomocí rtg-difrakce
    Rozšíření a struktury vápenců v západočeském proterozoiku
    Souvislost struktury a magnetických vlastností ferimagnetických oxidů železa
    Stromečkové struktury - důkazy pro horizontální posuvy ve vídeňské pánvi
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice. Textures and structures of Quaternary clastic sediments in the Czech Republic
    Struktury a textury minerálů stříbra na žíle Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Struktury fałdowe oraz sekwencja deformacji w utworach formacji andelskohorskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Struktury koliste wokół hercyńskich masywów granitoidowych (Strzelin, Kłodzko-Złoty stok, Žulová) : interpretacja zdjęcia satelitarskego Landsat
    Struktury póznych etapów umiejscowienia magm granitu Karkonoszy
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Struktury zeolitů
    Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury
    Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury
    Textury a struktury minerálů z pegmatitů České republiky
    Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi
    Textury a struktury svrchnoproterozoických vulkanitů Barrandienu
    Transformace společnosti a změny územně funkční struktury měst
    Upřesnění struktury karbonátů Ritveldovou metodou a geologická interpretace výsledků
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR : oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Vliv elastické anizotropie na seizmická vlnová pole ve studiích struktury litosféry
    Vliv porozity a struktury sedimentárních hornin na jejich plynopropustnost
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování.
    Vypřesnění krystalové struktury vanadinitu
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - odpowiedź
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - polemika
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów
    Zásadní otázky postavení a struktury uhelného průmyslu v ČSFR
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury