Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Súčasné
Článek
    Kremnica - Au-Ag - súčasné pohľady na ložisko a jeho ekonomický význam
    Možnosti rozvoja ťažby rúd a magnezitu vo VHJ RBMZ z pohľadu súčasne platných ekonomických nástrojov
    Nové a súčasne ťažené ložiská štrkopieskov Podunajskej nížiny a Záhoria
    Súčasné biostratigrafické poznatky o hrádockom a gosauskom súvrství
    Súčasné exogénne reliéfotvorné procesy ďumbierských Tatier
    Súčasné geomorfologické exogénne procesy v Malých Karpatech medzi Bratislavou a Pezinkom
    Súčasné možnosti a perspektívy využitia ložisk oxidu uhličitého v ropnom a plynárenskom priemysle ČSSR
    Súčasné naftovo-geologické výsledky z flyšových súvrství východného Slovenska
    Súčasné otázky stratigrafie Meliatskej skupiny
    Súčasné pohyby registrované vo vybraných jaskyniach dobrovodského krasu
    Súčasné problémy a perspektívy spišsko-gemerského baníctva
    Súčasné problémy a trendy chronostratigrafie paleogénu (Abstrakt přednášky)
    Súčasné problémy chemických analýz pre geochemické účely
    Súčasné problémy chronostratigrafického členenia paleogénu
    Súčasné trendy v stratigrafii vrchnokriedových stupňov a ich aplikácia na Západné Karpaty
    Vplyv klímy na súčasné reliéfotvorné procesy v Tatrách