Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Súčasnej
Monografie
    Vybrané problémy súčasnej geografie a príbuzných disciplín
Článek
    O hlavných výsledkoch výskumu súčasnej dynamiky zemského povrchu vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie
    Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove
    Zlato v súčasnej ekonomike baníctva