Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ťažby
Článek
    Cesty k zvyšovaniu efektívnosti ťažby Sb rudy
    Ekologické dosledky ťažby síry na rumunskom ložisku Negoiul Romanesc
    Geotechnické problémy ťažby uhlia a urbanistického rozvoja Hornej Nitry
    Historický a perspektívny vývoj ťažby Au, Ag kovov na ložisku Kremnica
    Možnosti rozvoja ťažby rúd a magnezitu vo VHJ RBMZ z pohľadu súčasne platných ekonomických nástrojov
    Možnosti ťažby tepla zo suchých hornin
    Perspektíva ťažby štrkopieskov v SSR bez záberu pôdy
    Plánovania ťažby pomocou počítača
    Prognóza vplyvu ťažby uhlia v handlovskom ložisku na stabilitu svahov Vtáčnika
    Racionalizácia technologie ťažby a rozpojovania hornín v Slovenskom priemysle kameňa, n. p. Levice
    Skúsenosti s modelovaním ložísk nerudných surovín a projektovanie ich ťažby
    Úlohy, problémy a ciele hlbinnej ťažby koncernu Uhoľné a lignitové bane, Prievidze do roku 2000
    Výskum zásob živín z ťažby bázických hornín pri intenzifikácii lesných školok
    Významné výročia v Rudňanoch. 115. výročie ťažby železných rúd a 25. výročie Nového priemyselného závodu ŽB Rudňany