Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ťaženého
Článek
    Možnosti exploatácie ťaženého kameniva v Podunajskej nížine s ohl'adom na pol'nohospodársky pôdny fond