Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tektonike
Článek
    Príspevok k tektonike územia velkej Bratislavy - juh
    Príspevok ku granitovej tektonike Krivánskej Fatry
    Rozwój pogladów na tektonike utworów paleozoicznych regionu dolnosląskiego
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike