Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    úpravnictví
Monografie
    Nové trendy v úpravnictví
Článek
    Nerostné suroviny a úpravnictví
    Nové poznatky v úpravnictví kameniva
    Nové směry ve spotřebě a úpravnictví nerudních surovin
    Současný stav a perspektivy rozvoje uhelného průmyslu a úpravnictví v ČSSR
    Spolupráce členských zemí RVHP při vývoji a zavádění flokulačních činidel v uhelném úpravnictví
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Dokonč.
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Pokrač.
    Výhled těžby a úpravnictví surovin pro průmysl porcelánu v Československých keramických závodech