Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vápencov
Článek
    Amonity a stratigrafia bázy czorsztýnskych vápencov v bradlovom pásme na Slovensku a v ukrajinských Karpatoch
    Geológia a stratigrafia okolia ložiska spodnokriedových vápencov Butkov (manínska jednotka, stredne Považie)
    Prirodzená rádioaktivita vápencov v Dobšinskej ľadovej jaskyni
    Stratigrafia a faciálne vzťahy triasových vápencov silického príkrovu v Drienčanskom krase
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov