Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vodných
Monografie
    Sborník konfererence Hydrologické dni 2005 - Hydrológia pre integrovaný manažment vodných zdrojov
    Sedimenty vodných tokov a nádrží
    Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží
Článek
    Inžinierskogeologické hodnotenie podmienok výstavby prečerpávacích vodných elektrární
    Ochrana vodných zdrojov v puklinovom prostredí
    Ochrana vodných zdrojov Žitného ostrova na príklade z Lehníc
    Podna voda v systéme využitelných vodných zdrojov
    Postavenie geotermálnych vôd v v systéme vodných zdrojov v SSR
    Problematika vodných zdrojov v štátnom pláne základného výskumu v 7. päťročnici
    Problémy injektáže aluviálnych náplavov v sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
    Snehová pokrývka ako zdroj znečistenia vodných tokov