Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vplyvom
Článek
    Argilitizácia vplyvom kyslých descendenčných roztokov v Dekýši (Štiavnické vrchy)
    Možnosti znečistenia povrchových tokov vplyvom topenia snehu
    Zmeny vybraných charakteristík hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja vplyvom plánovanej prevádzky VD Gabčíkovo
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)