Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Východnej
Článek
    Banský priemysel v krajinách východnej Európy
    Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
    Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
    Geofyzikálna charakteristika výskytu rudnej mineralizácie vo východnej časti Spišsko-Gemerského rudohoria
    Geofyzikálno-geologická charakteristika hornín východnej časti Spišsko-gemerského Rudohoria
    Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry
    Hydrogeologické pomery východnej časti Slovenského krasu v rokoch 1982-1985
    Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
    Použitie gravimetrického prieskumu na vyhľadávanie a rozpoznávanie tvaru zakrytých granitotvých telies vo východnej časti Spišsko-Gemerského Rudohoria
    Problém zbojských vrstiev vo východnej časti flyšového pásma
    Problémy tektonickej stavby východnej časti Veĺkej Fatry
    Štruktúry a metamorfný vývoj kryštalinika východnej časti Nízkých Tatier
    Výsledky vyhladávacích geologickoprieskumných prác vo východnej časti rožňavského rudného poľa
    Základné princípy geologickej mapy Slovenského rudohoria - východnej časti