Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vytváření
Monografie
    Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství.
Článek
    Návrh matematického modelu pro optimalizaci vytváření směsí spalitelných odpadů pro spalovny
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách