Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Využitie
Monografie
    Fyzikálne vlastnosti hornin a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. 5
    Geotermálna energia Slovenska a jej využitie
    Využitie kovonosných surovín
Článek
    Dôležitosť poznania geologických pomerov pre optimálne zachytenie a využitie podzemných vôd
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geofyzike a geológii
    Geologicko-ložisková charakteristika a využitie trojfázového dvojrozmerného modelu pri konverzii ropo-plynového ložiska 5.C bádenu Hrušky na PZP
    Kvalitatívne vlastnosti a prognózy ílovcov flyša na severovýchodnom Slovensku pre využitie v keramickej praxi
    Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu
    Možnosti a využitie zdrojov nízkovýhrevných pevných palív na Slovensku
    Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Niektoré chránené prírodné výtvory Stredoslovenského kraja a ich didaktické využitie v geológii
    Ťažba, vlastnosti a využitie tufu Arménska
    Vplyv blokovej stavby na racionálne využitie podzemných vôd
    Využitie druhotných surovín a ochrana životného prostredia
    Využitie GC/MS pri identifikácii látok znečisťujúcich životné prostredie
    Využitie gravimetrie, radarového snímkovania a atmogeochémie pri riešení geologickej stavby zborovského antiklinória
    Využitie leteckých snímok pri riešení niektorých problémov v inžinierskej geológii
    Využitie malých počítačov na spracovanie geologických údajov formou databanky
    Využitie matematicko-logického modelovania pri návrhoch dobývania
    Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedĺajších a stopových prvkov v pode
    Využitie minerálnych vôd pre plniarenské účely
    Využitie netradičných surovín pre dekoračné účely
    Využitie paleomagnetizmu na poznanie dynamiky niektorých komplexov východoslovenských neovulkanitov v oblasti Vihorlatu
    Využitie radarových záznamov v geomorfológii
    Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ
    Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní
    Využitie stopových prvkov ako kritéria pre rozlišenie základných genetických typov magnezitu
    Využitie termoelektrického napätia pyritov pri vyhľadávaní zlata
    Využitie vrtných jadier na zisťovanie šmykovej pevnosti na povrchu diskontinuít
    Využitie zasolených odpadov z výroby soli
    Zmiešanovrstevnatý minerál typu illit/smektit: separácia, identifikácia, využitie