Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zhodnotenie
Článek
    Biometrické zhodnotenie oligocénnych a miocénnych spoločenstiev planktonických foraminifer Západných Karpát
    Biostratigrafické a paleoekologické zhodnotenie vrtu LKŠ - 1 na základě foraminifer (Lučenská kotlina)
    Biostratigrafické zhodnotenie sedimentov poltárskeho súvrstvia
    Charakteristika uhličitanových polóh v Nižnej Slanej (zhodnotenie ich foriem a zloženia)
    Geochemické zhodnotenie štruktúrneho vrtu BT-7 pri Pukanci a jeho metalogenetický význam
    Geologické a naftovoložiskové zhodnotenie vrtu Smilno-1, severovývodné Slovensko
    Karotážne zhodnotenie produktívnych súvrství ložiska Týnec
    Komplexné zhodnotenie karotážnych materiálov z ložiska Dúbrava
    Neogénny magmatizmus transkarpatskej depresie : Geologické a geofyzikálne zhodnotenie
    Prognózne zhodnotenie antimonitovej mineralizacie pri Helcmanovciach
    Regionálno-hydrogeochemické zhodnotenie kvality snehovej pokrývky na území Slovenska
    Sedimentologické zhodnotenie mladšieho paleozoika Zemplínskych vrchov
    Technologické zhodnotenie ložísk tehliarskych surovin Trenčianska Turná, Poltár-Drahy a Nadlice-Livinské Opatovce na výrobu pálenej krytiny
    Vodné dielo Prietrž - geologické a hydrogeologické zhodnotenie zosuvov v ĺavej časti hrádze
    Zhodnotenie faktora eróznej účinnosti prívalovej zrážky
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Zhodnotenie metalogenézy centrálnych zón stratovulkánov Makovica, Strechov a Bogota
    Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel
    Zhodnotenie rôznych spôsobov vyhodnocovania zásob vody v snehovej pokrývke povodia oravskej nádrže a možnosti ich aplikácie na povodie Váhu po nádrž Nosice
    Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát