Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zvodnění
Monografie
    Webová mapová služba pro zpřístupnění Mapy zvodnění 1:2 000 000
Článek
    Puklinové zvodnění v oblasti krušnohorského okraje výhledového lomu Kohinoor
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodí
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní
    Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše