Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Anisotropy of Magnetic Susceptibility, Preferred Orientation of Minerals
Článek
    Magnetic susceptibility, anisotropy