Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Gastropoda, macroevolution, Paleozoic larval shells, plankton predation
Článek
    Palaeozoic plankton revolution: Evidence from early gastropod ontogeny