Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    phosphuranylite
Článek
    Raman spectroscopic study of the uranyl phosphate minerals phosphuranylite and yingjiangite