Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    theatre
Monografie
    Otakar Schindler, scénograf (1923-1998).