Podrobnosti záznamu

Název
    Adularia from alpine fissures of the Veporicum crystalline complexes: morphology, physical and chemical properties, fluid inclusions and K/Ar dating
Další názvy
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek