Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza možností a regenerace brownfields: Příklad libereckého kraje
Autor
    Černík, J.
    Kunc, Josef
Konference
    XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (18.06.2014-20.06.2014 : Hustopeče, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./
Strany
    S. 613-620
Poznámky
    Autoři celkem: 2
    Projekt: 7E11035, GA MŠk, CZ3cav_un_auth*0273659
    Projekt: EE2.3.20.0025, GA MŠk3cav_un_auth*0291237
    Překlad názvu: Analysis of Brownfields Regeneration Occasions: Liberecký Region Example
    Rozsah: 8 s. : E
Předmětová kategorie
    brownfileds
    factor analysis
    Liberecký region
    regeneration
    the Czech Republic
Klíčové slovo
    Analýza
    Brownfields
    Kraje
    Libereckého
    Možností
    Příklad
    Regenerace
Abstrakt (česky)
   Za brownfields pova ž ujeme území, je ž jsou deprimována po svém p ř edchozím vyu ž ití. V sou č asnosti pozbyla tato území a objekty, které se na nich nachází, vyu ž ití a vytvá ř í tak p ř eká ž ku v dal š ím rovnová ž ném rozvoji území. Cílem p ř edkládaného p ř ísp ě vku je, na základ ě faktorové analýzy hlavních komponent ovliv ň ujících regeneraci brownfields, identifikace socio - ekonomických, prostorových a demografických faktor ů , je ž mají vliv na regeneraci brownfields na p ř íkladu Libereckého kraje. Z výsledk ů je patrné, ž e zvolené ukazatele mají prokazatelný vliv pouze na regeneraci brownfields zem ě d ě lského p ů vodu. Vzhledem k charakteru analyzovaných dat se lze domnívat, ž e u p oz ů statk ů jiných č inností hrají významn ější roli tzv. měkké faktory, především aktivní participace dotčených stran, jejich osobní motivace, inspirace dobrými příklady regenerace, apod.
Abstrakt (anglicky)
   Brownfield is any land degenerated by it ́s previous use. Such areas (and structures in this area) may currently be vacant and it represents a barrier in future balanced development of the area and surroundings. This contribu tion targets on describing the ability of brownfields remediation by using the Principal Component Analysis of socio - economic, spatial and demographic indicators. As a study area was set up the Liberece region. From results it is clear that selected indica tors can satisfactorily describe the ability for remediation only by agricultural brownfields. Regarding to the type of analysed data we can presuppose a significant influence of soft factors on brownfield remediation. Such factors may describe the role of active participation of stakeholders, private motivating factors, inspiration in case of best practices, etc.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014