Podrobnosti záznamu

Název
    Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna
Autor
    Klusáček, Petr
    Krejčí, Tomáš
    Martinát, Stanislav
    Tocháčková, K.
Konference
    XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (18.06.2014-20.06.2014 : Hustopeče, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./
Strany
    S. 857-865
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Projekt: 7E11035, GA MŠk, CZ3cav_un_auth*0273659
    Projekt: EE2.3.20.0025, GA MŠk3cav_un_auth*0291237
    Překlad názvu: Brownfields and Tourism Development - Visitors´ Preferences Exampled on Brno City
    Rozsah: 9 s. : E
Předmětová kategorie
    Brno
    brownfields
    Czech Republic
    regeneration
    tourism
Klíčové slovo
    Brna
    Brownfields
    Cestovního
    Města
    Návštěvnické
    Preference
    Příkladu
    Rozvoj
    Ruchu
Abstrakt (česky)
   P ř edkládaný p ř ísp ě vek se v ě nuje problematice regenerace brownfields se specifickým d ů razem na jejich vyu ž ití v cestovním ruchu a volno č asových aktivitách. V návaznosti na teoretickou diskusi jsou ve st ěž ejní druhé č ásti textu prezentovány výsledky terénníh o výzkumu s náv š t ě vníky vybraných p ř ípadových lokalit na území m ě sta Brna ( Č eská republika). Cílem dotazníkového š et ř ení a sou č asn ě i tohoto p ř ísp ě vku bylo najít odpov ěď na otázku vnímání nového vyu ž ití brownfields v oblasti cestovního ruchu a identifikova t potenciál r ů zných typ ů brownfields k jejich op ě tovnému vyu ž ití ze strany náv š t ě vník ů . Výsledky poukazují mj. na silné vnímání otázky bydlení v urbánním prostoru, nebo ť regenerace nevyu ž ívaných obytných objekt ů č i lokalit byla z jejich strany diskutována nejvíce.
Abstrakt (anglicky)
   The article deals with issue of brownfields regeneration with special attention to brownfields redevelopment in tourism and leisure time activities. With connection to the theoretical discussion, there are presented the results of the field research with visit ors of the selected case study areas located on the territory pf Brno City (Czech Republic). The objective of this questionnaire survey was to identify the answer to the question how the new brownfield use in for tourism is perceived among visitors and ide ntify potential of the different types of brownfields from visitors ' perspective. The results show the strong support for future housing utilisation, because regeneration of abandoned and neglected locations for housing needs was discussed among the visit ors the most intensively.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014