Podrobnosti záznamu

Název
    Brownfieldy v Karviné: příležitost nebo hrozba?
Autor
    Cyroňová, K.
    Dvořák, Petr
    Klusáček, Petr
    Martinát, Stanislav
Konference
    XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (18.06.2014-20.06.2014 : Hustopeče, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./
Strany
    S. 621-631
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Projekt: 7E11035, GA MŠk, CZ3cav_un_auth*0273659
    Projekt: EE2.3.20.0025, GA MŠk3cav_un_auth*0291237
    Překlad názvu: Brownfields in Karviná: Opportunity or Threat?
    Rozsah: 11 s. : E
Předmětová kategorie
    brownfieldy
    Czech Republic
    Karviná
    regeneration
Klíčové slovo
    Brownfieldy
    Hrozba
    Karviné
    Příležitost
Abstrakt (česky)
   Brownfieldy jsou stále více diskutovaným tématem mezi výzkumníky i ve ř ejnou správou. Zvlá š t ě v periferních oblastech a v regionech posti ž ených strukturálními zm ě nami je problém brownfield ů s ohledem na jejich omezenou atraktivitu pro investory velmi specifický. P ř ísp ě vek se sna ž í komentovat problematiku brownfield ů ve vý š e uvedeném typu území na p ř íklad ě m ě sta Karviná. Ve své teoretické č ásti p ř ísp ě vek diskutuj e nad ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty regenerace brownfield ů , na co ž navazuje prostorová analýza t ě chto ploch na území Karviné, v jejím ž rámci zkoumána jejich velikost, p ř edchozí vyu ž ití, typ vlastnictví, kontaminace a umíst ě ní v rámci m ě sta. Jsou formulována specifika regenerace t ěž ebních brownfield ů .
   V poslední č ásti p ř ísp ě vku je vyhodnoceno tematické dotazníkové š et ř ení provedené mezi obyvatelstvem m ě sta (n=150), v n ě m ž byly zji šť ovány preference budoucího vyu ž ití brownfield ů a obecn ě percepce t ě chto ploch místními obyvateli. V záv ě ru jsou formulována doporu č ení jak ve ř ejné správ ě , tak investor ů m, jak p ř istupovat k problematice brownfield ů
Abstrakt (anglicky)
   Brownfields are in creasingly discussed topic among researchers and public administration representatives as well. Especially in peripheral areas and in regions affected by structural changes is an issue of brownfields due to their limited attractiveness for investments very specific. This paper aims to comment the issue of brownfields in the above type of area on the example of city of Karviná. The theoretical part of the paper discusses the economic, social and environmental aspects of brownfield regeneration. Then spatial analysis of these areas brownfields on the area studied city is Sborník p ř ísp ě vk ů X VII . mezinárodní kolokvium o regionálních v ě dách Hustope č e 18. - 20 . 6. 20 14 622 carried on from the point of view of their size, previous use, type of ownership, contamination and location within the city. The specifics of regeneration of mining brownfields are then formu lated.
   In the last part of the paper thematic survey conducted among the population of the city of Karviná (n = 150) is evaluated. The survey aimed to determine preferences for future use of brownfields and general perception of these areas by local popula tion.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014