Podrobnosti záznamu

Název
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
Další názvy
    Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod
Autor
    Cempírek, Jan
    Strunga, Vladimír
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae
Svazek/č.
    Roč. 93, č. 1
Strany
    9
Rok
    2008
Výraz tezauru
    desilication
    granitic pegmatite
    Moldanubicum
    serpentinite
Klíčové slovo
    Brodu
    Desilikovaný
    Fluorapatitem
    Havlíčkova
    Niobovým
    OH-bohatým
    Pegmatit
    Rutilem
    Utína
Abstrakt (česky)
   Byly studovány minerální asociaci silně desilikovaného pegmatitu v lomu Utín u Havlíčkova Brodu. Pegmatit proráží serpentinitem. Převažujícím minerálem je masivní chlorit, který uzavírá relikty plagioklasu, flogopit , a akumulace flogopitu a makroskopicky červeného apatitu (zbarvení Fe-oxidy). V mikroskopických zrnech byl nalezen hyalofán (K, Ba-živec), scheelit, Nb-rutil, uraninit a zirkon. Chlorit tvoří nejméně tři generace, chlorit I a II zatlačuje plagioklas, chlorit III vyplňuje trhliny ve starších minerálech. Plagioklas je přednostně zatlačován podél lamel dvojčatění. Flogopit je primární, zůstal stabilní během zatlačovacích procesů. Apatit náleží do směsné řady fluorapatit-hydroxylapatit (FAp0.6-0.7 HAp0.3-0.4), s mírně zvýšenými obsahy Fe, Mn a Mg, a nízkým obsahem Y+REE. Nb-rutil obsahuje 7.33 hm. % Nb2O5, 2.03 hm. % Ta2O5 a 1.49 hm. % SnO2. Desilikace pegmatitu je velmi pravděpodobně vázána na hydrotermální alterace v okolním serpentinitu.
Abstrakt (anglicky)
   Strongly desilicated granitic pegmatite crosscutting a serpentinite body at Utín near Havlíčkův Brod was studied. Prevailing mineral of the pegmatite is a massive chlorite; it encloses relics of plagioclase, phlogopite and accumulations of phlogopite with macroscopically red apatite, colored by thin veinlets of Fe-oxides. Hyalophane (K, Ba-feldspar), scheelite, Nb-rutile, uraninite and zircon were found in microscopic grains. Chlorite occurs in at least three generations, chlorite I and II replaces plagioclase, chlorite III fills fissures in older minerals. Plagioclase is preferentially replaced along twinning lamellae. Phlogopite is a primary mineral; it remained stable during replacement processes. Apatite (FAp0.6-0.7 HAp0.3-0.4) shows slightly elevated content of Fe, Mn and Mg, and low content of Y+REE. Nb-rutile contains 7.33 wt.% of Nb2O5, 2.03 wt.% Ta2O5 and 1.49 wt.% SnO2. Desilication of the pegmatite is most probably related to the hydrothermal alteration processes in the host
    serpentinite.
Přispěvatel
    Moravské zemské muzeum Brno
Kód přispěvatele
    MZM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012