Podrobnosti záznamu

Název
    From orthogneiss to migmatite: geochemical assessment of the melt infiltration model in the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
Další názvy
    Od ortoruly k migmatitu: geochemický test modelu infiltrace taveniny v gföhlské jednotce (moldanubická zóna, Český masív)
Autor
    Erban, Vojtěch
    Hasalová, Pavlína
    Janoušek, Vojtěch
    Schulmann, Karel
    Štípská, Pavla
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Lithos
Svazek/č.
    Roč. 102, č. 3-4
Strany
    30
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Melt infiltration, Porous flow, Migmatites, Whole-rock geochemistry, Mass balance, Bohemian Massif (Gföhl Unit)
Klíčové slovo
    Assessment
    Bohemian
    Geochemical
    Gföhl
    Infiltration
    Massif
    Melt
    Migmatite
    Model
    Moldanubian
    Orthogneiss
    Unit
    Zone
Abstrakt (česky)
   Gföhlská jednotka reprezentuje největší koherentní výskyt migmatitů v orogenním kořeni evropských Variscid. V komplexu pojmenovaném podle říčky Rokytné se vyskytuje dobře zachovaná horninová sekvence dokumentující celý proces migmatitizace. Sekvence začíná (i) páskovanými ortorulami s dobře oddělenými monominerálními pásky, přes (ii) migmatitické mylonitické ortoruly, (iii) smouhované migmatity charakterizované vymizením monomineralického páskování až po (iv) felsické nebulitické migmatity bez reliktů originálního páskování. Zatímco každý typ migmatitu vykazuje odlišné geochemické a Sr-Nd izotopické charakteristiky, celá sekvence se vyvíjí podle víceméně pravidelných trendů pro většinu prvků. Jednotlivé typy migmatitů lze vysvětlit odlišným stupněm ekvilibrace mezi původní páskovanou ortorulou a pronikající granitickou taveninou. Geochemické modelování umožnilo identifikaci komponenty přidané heterogenní nukleací Fsp, Qz a Ap z této taveniny.
Abstrakt (anglicky)
   The Gföhl Unit is the largest migmatite terrain of the Variscan orogenic root in Europe. In its Rokytná Complex there is a well-preserved sequence documenting the entire migmatitization process on both outcrop and regional scales. The sequence starts with (i) banded orthogneiss with separated monomineralic layers, through (ii) migmatitic mylonitic gneiss, (iii) schlieren migmatite characterised by disappearance of monomineralic layering and finally to (iv) felsic nebulitic migmatite with no relics of the original banding. While each type of migmatite shows a distinct whole-rock geochemical and Sr-Nd isotopic fingerprint, the whole sequence evolves along regular, more or less smooth trends for most of the elements. The individual migmatites can be explained by different degrees of equilibration between the bulk rock and the passing granitic melt. The modelling of the mass balance resulted in identification of a component added by a heterogeneous nucleation of Fsp, Qz and Ap from the mel
   t.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014