Podrobnosti záznamu

Název
    Krajina města Brna
Autor
    Buček, A.
    Havlíček, M.
    Kirchner, Karel
Konference
    Výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti (29. : 08.02.2012-09.02.2012 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. 10, Fyzickogeografický sborník
Strany
    S. 99-104
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: The Landscape of the City of Brno
    Rozsah: 6 s. : P
Předmětová kategorie
    cultural landscapes
    landscape components
    landscape of the Brno City
Klíčové slovo
    Brna
    Krajina
    Města
Abstrakt (česky)
   Krajina města Brna je krajinou kontaktů a kontrastů, vyznačuje se výraznou geodiverzitou a biodiverzitou. Tato skutečnost je významně určena geografickou pozicí města, které leží na hranici velkých základních přírodních (fyzickogeografických) celků Evropy: oblasti hercynské střední Evropy a Alpsko-karpatské oblasti. Krajinné celky byly vymezeny na základě geomorfologického členění, protože reliéf je relativně nejstabilnější a často určující složkou v procesu formování přírodní a kulturní krajiny. Krajinné celky obsahují základní údaje (rozloha, lokalizace, homogenita či heterogenita), nástin podstatných rysů jednotlivých složek krajiny (georeliéf, klima a vodstvo, půdy, biota) a zhodnocení podmínek osídlení i využití krajiny v minulosti a současnosti.
Abstrakt (anglicky)
   The landscape of the Brno City is a landscape of connections and contrasts, distinguished by marked geodiversity and biodiversity. This phenomenon is significantly governed by the geographical position of the City situated at the boundary of two major natural (physicogeographical) units of Europe: the Hercynian Central Europe area and the Alpine-Carpathian area. The landscape units were delineated on the basis of geomorphological classification because relief is relatively the most stable and often determining constituent in the process of shaping natural and cultural landscapes. The classification of landscape units consists of basic data (area, position, homogeneity or heterogeneity), an outline of main features of particular landscape components (georelief, climate and waters, soils, biota) and an evaluation of settlement conditions and land use in the past and in the present.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014