Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogicko-petrografický rozbor keramiky
Další názvy
    Mineralogy and petrography analyse of the ceramics
Autor
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2012
Zdrojový dokument - monografie
    Archeologické studijní materiály: Raně středověké sídliště v Hrdlovce
Poznámky
    Počet výtisků: 100
Výraz tezauru
    mineralogy, petrography, clay minerals, ceramics, chemical composition, gold
Klíčové slovo
    Keramiky
    Mineralogicko-petrografický
    Rozbor
Abstrakt (česky)
   Studovaná oblast náleží Severočeské hnědouhelné pánvi. Horniny vulkanosedimentárního komplexu mají složitou geologickou historii. Rozsáhlá oblast jezerní sedimentace vyvinutá v režimu hnědouhelné sedimentace byla ovlivněná významným vulkanogenním spadem. Autometamorfogenní změny vulkanických hornin a jejich vulkanoklastických ekvivalentů pod vlivem horkých pramenů a subtropického zvětrávání vyprodukovaly mnoho jílové suroviny s relikty původních pevných hornin. Mineralogie frakce pod 2 mikrony je u většiny vzorků zásadně stejná a náleží břežanským vrstvám. Převládajícím minerálem je dobře uspořádaný krystalovaný kaolinit a tvoří více než 40% jílové frakce. Dalším hojně zastoupeným minerálem je interstratifikovaný illit-smektit. Illit je také zastoupen zcela samostatně. Malé kulovité částice sideritu se vyskytují v čerstvých nebo zvětralých vzorcích společně s úlomky hnědého uhlí v lomských vrstvách. Keramika byla vyrobená právě z těchto vynikajících plastických sedimentů. V souboru by
   ly dva fragmenty s olověnou sklovinou z technologické produkce, přičemž druhý fragment obsahoval nekolik malých zrn zlata obohaceného mědí.
Abstrakt (anglicky)
   Mineralogy and petrography analyse of the ceramics
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014