Podrobnosti záznamu

Název
    New data on geological structure and possibilities of hydrocarbon accumulation finding between Cieszyn and Bielsko, in the light of interpretation of newest seismic examination
Další názvy
    Nowe dane o budowie geologicznej i możliwostiach odkrycia akumulacji węglowodorów międzi Cieszynem a Bielskiem w šwietle interpretacji najnowszych badań seismicznych