Podrobnosti záznamu

Název
    New data on Late Turonian crinoids from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
Další názvy
    Nová data o svrchoturonských krinoidech z České křídové pánve, Česká republika.
Autor
    Vodrážka, Radek
    Žítt, jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 83, č. 3
Strany
    16
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Echinodermata, Crinoidea, taxonomy, taphonomy, Late Turonian, Bohemian Cretaceous Basin
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemian
    Cretaceous
    Crinoids
    Czech
    Data
    Late
    New
    Republic
    Turonian
Abstrakt (česky)
   Krinoidové fauny z výplní chodeb a naplavenin v bazální části svrchnoturonského teplického souvrství na lokalitě Úpohlavy v České křídové pánvi obsahuje bourgueticrinida Bourgueticrinus ex gr. fischeri (Geinitz, 1872)zachovaného ve formě kalichů, proximálií, columnálií a naopak komatulida Placometra ex gr. laticirra (Carpenter, 1880), nového pro Českou křídovou pánev, zachovaného jako kompletní kalichy.Analýza artikulovaných částí ramen a oddělených brachiálií ve společenstvu umožňuje jedince identifikovat a označit jako Bourgueticrinus ex gr. fischeri?, Placometra ex gr. laticirra?, Placometra? sp. a "Isocrinus" sp. Původní ostnokožcové společenstvo obsahovalo i neurčitelného bourgeticrinida s rhizocrinidovými kolumnáliemi. Diskutovány jsou způsoby života a tafonomie těchto krinoidů. Typový jedinec druhu Bourgueticrinus fischeri z podobného krinoidového společenstva v Sasku potřebuje revizi.
Abstrakt (anglicky)
   Crinoid faunas from scour and burrow fills in the basal portions of the Upper Turonian Teplice Formation at the locality Úpohlavy, Bohemian Cretaceous Basin (BCB) comprise the bourgueticrinid Bourgueticrinus ex gr. fischeri (Geinitz, 1872) represented by cups, proximalia and columnals and, in contrast, the comatulid Placometra ex gr. laticirra (Carpenter, 1880), new to the BCB, preserved as complete cups. Analysis of articulated portions of arms and dissociated brachials in the assemblages allows specimens to be identified and assigned to Bourgueticrinus ex gr. fischeri?, Placometra ex gr. laticirra?, Placometra? sp. and "Isocrinus" sp. The original echinoderm community also included an indeterminate bourgueticrinid with "rhizocrinid" columnals. Life habits and taphonomy of these crinoids are discussed. The type specimen of Bourgueticrinus fischeri from similar crinoid associations in Saxony is in need of revision.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014