Podrobnosti záznamu

Název
    Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
Další názvy
    Fosfatické intraklasty v mělkovodních hemipelagických sedimentech: zdroj paleoekologických, tafonomických a biostratigrafických dat (svrchní turon, česká křídová pánev)
Autor
    Čech, Stanislav
    Hradecká, Lenka
    Laurin, Jiří
    Sklenář, Jan
    Vodrážka, Radek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Cretaceous Research
Svazek/č.
    Roč. 30, č. 1
Strany
    19
Rok
    2009
Výraz tezauru
    biostratigraphy
    Bohemia
    condensed sedimentation
    Czech Republic
    palaeoecology
    sponges
    Turonian
    Upper Cretaceous
    Upper Cretaceous, Turonian, Czech Republic, Bohemia, condensed sedimentation, sponges, palaeoecology, biostratigraphy
Klíčové slovo
    Basin
    Biostratigraphic
    Bohemian
    Cretaceous
    Data
    Hemipelagic
    Intraclasts
    Palaeoecological
    Phosphatic
    Shallow-water
    Source
    Strata
    Taphonomic
    Turonian
    Upper
Abstrakt (česky)
   Význačný fosfatický horizont odkrytý ve svrchnoturonských hemipelagických vrstvách u Býčkovic (česká křídová pánev) obsahuje enormní akumulaci diversifikované, fosfatizované a nefosfatizované fauny. Tafonomická, paleoekologická a sedimentologická data dokládají, že fosfatický horizont zaznamenává složitou historii pohřbení, mineralizace a znovuodkrytí sedimentu a fosilií. Výskyt spongií osidlujících fosfatické intraklasty je unikátní jak ve fosilních, tak v recentních ekosystémech. Jedna z těchto spongií, málo známá hexaktinellidní spongie Laocoetis cretacea (Rauff) je tudíž detailně popsána. Biostratigrafická data dokládají, že horizont představuje nejsvrchnější zónu Subprionocyclus neptuni a nejspodnější část zóny Mytiloides scupini. Karotážní korelace se soudobými, orbitálně řízenými vrstvami dále předpokládá absolutní dobu trvání sedimentace asi 350 000 let.
Abstrakt (anglicky)
   A prominent phosphatic lag exposed in the Upper Turonian hemipelagic strata near Býčkovice, Bohemian Cretaceous Basin, yields an enormous accumulation of diversified, phosphatized and unphosphatized fauna. Taphonomic, palaeoecological and sedimentological data suggest that the phosphatic lag records a complex history of burial, mineralization and exhumation of sediment and fossils. The occurrence of sponges inhabiting phosphatic intraclasts is unique in both fossil and recent ecosystems.One of these sponges, a poorly known hexactinellid Laocoetis cretacea (Rauff) is therefore described in detail. Biostratigraphic data suggest that the lag represents the uppermost Subprionocyclus neptuni Zone and lowermost Mytiloides scupini Zone. Well-log correlation with coeval, orbitally tuned strata further suggests that the absolute duration approximated 350 kyr.

   A prominent phosphatic lag exposed in the Upper Turonian hemipelagic strata near Býčkovice, Bohemian Cretaceous Basin, yields an enormous accumulation of diversified, phosphatized and unphosphatized fauna. Taphonomic, palaeoecological and sedimentological data suggest that the phosphatic lag records a complex history of burial, mineralization and exhumation of sediment and fossils. The occurrence of sponges inhabiting phosphatic intraclasts is unique in both fossil and recent ecosystems.One of these sponges, a poorly known hexactinellid Laocoetis cretacea (Rauff) is therefore described in detail. Biostratigraphic data suggest that the lag represents the uppermost Subprionocyclus neptuni Zone and lowermost Mytiloides scupini Zone. Well-log correlation with coeval, orbitally tuned strata further suggests that the absolute duration approximated 350 kyr.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014