Podrobnosti záznamu

Název
    Podložie slovenskej časti viedenskej panvy (Variant.)
Další názvy
    Evapority z podložia neogénu viedenskej panvy
    Mikrobiostratigrafická rekognoskácia vrtov podložia viedenskej panvy
    Mikrofaciálno-petrografické vyhodnotenie mezozoických hornín v hlbinných vrtoch v podloží neogénu viedenskej panvy
    Nálezy konodontov z podložia neogénu viedenskej panvy
    Palinologické vyhodnotenie bridličnatých sedimentov z vrtov v podloží viedenskej panvy
    Palinologický výskum sedimentov z podložia neogénu viedenskej panvy
    Petrografické vyhodnotenie pieskovcov z vrtov LNV-3, LNV-7, Šaštín-10, Šaštín-12, Závod-74
    Reinterpretácia geologickej stavby predneogénneho podložia slovenskej časti viedenskej panvy
    Vápnitý nanoplanktón z podložia viedenskej panvy
    Výskum ťažkých minerálov v pieskovcoch lunzských vrstiev a vrchnej kriedy z vrtov hľbených do podložia viedenskej panvy