Podrobnosti záznamu

Název
    The Ramzová tectonic zone: the contact between Lugicum and Silesicum
Další názvy
    Ramzovská tektonická zóna: hranice mezi lugikem a silezikem
Autor
    Opletal, Mojmír
    Pecina, Vratislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Geodynamica et Geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 1, č. 3 (135)
Strany
    7
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Ramzová 'overthrust', Lugicum, Silesicum, Staré Město Group, Branná Group, tectonics
Klíčové slovo
    Contact
    Lugicum
    Ramzová
    Silesicum
    Tectonic
    Zone
Abstrakt (česky)
   Kontakt dvou velkých geologických jednotek na sv. okraji Českého masívu - lugika a silesika leží podle mnoha autorů na ramzovském 'přesmyku'. Ten je ekvivalentní moldanubskému 'nasunutí'. Na tutéž tektonickou zónu se také klade hranice mezi západo- a východosudetskou soustavou. Za účelem zjištění charakteru této zóny jsme udělali u Habartic, 3 km S Hanušovic kopané sondy. Detailní mapování a sondy ukázaly, že na kontaktu mramorů skupiny Branné a migmatitů staroměstské skupiny je 50 m kataklasitů. Tento tektonický kontakt na hranici lugika a silesika je velmi pravděpodobně strmý s úklonem k Z a má charakter levostranného horizontálního posunu. Křemen, grafit, limonit, místy ankerit a dolomit a vzácně chalkopyrit jsou vázány na tuto drcenou zónu. Tato zóna není jen důležitou geologickou hranicí, ale také význačnou hydrogeologickou infiltrační a kolektorovou strukturou.
Abstrakt (anglicky)
   The contact of geological units at NE edge of the Bohemian Massif - Lugicum and Silesicum is by many authors laying on the Ramzová 'overthrust'. This is equivalent of the Moldanubian 'overthrust'. On this tectonic zone is a boundary between the West Sudetic and East Sudetic Systems. Apperances to dispute about tectonical character of this zone was made a trench near Habartice, 3 km north from Hanušovice. Detailed mapping and trench prove, that on contact of marbles of Branná Group and migmatites of Staré Město Group is up to 50 m of cataclasites. This tectonic zone between Lugicum and Silesicum is very probably steeply dipping to west and it has character of left-handed horizontal movement. Quartz, graphite, limonite and locally ankerite or dolomite, rarely chalcopyrite occur often on the crushed zones. This zone is not only important geological border, but also a significant infiltration and collector structure for water.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014