Podrobnosti záznamu

Název
    Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
Další názvy
    Early Medieval centre at Pohansko near Břeclav and its natural environment
Autor
    Doláková, Nela
    Dresler, Petr
    Havlíček, Pavel
    Hladilová, Šárka
    Macháček, Jiří
    Přichystal, Antonín
    Roszková, Alena
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Archeologické rozhledy
Svazek/č.
    Roč. LIX, č. 2
Strany
    36
Rok
    2007
Výraz tezauru
    archaeology
    early Middle ages
    geology
    Great Moravia
    natural environment
    paleontology
    Pohansko near Breclav
Klíčové slovo
    Břeclavi
    Centrum
    Pohansku
    Prostředí
    Přírodní
    Raně
    Středověké
Abstrakt (česky)
   Studie shrnuje nejnovější výsledky interdisciplinárně pojatého výzkumu Masarykovy univerzity na Pohansku u Břeclavi, které patří k nejvýznamnějším raně středověkým centrům v ústřední oblasti tzv. Velké Moravy (9. st. n. l.). Přináší poznatky o přírodním prostředí zjištěné při výzkumu zdejšího opevnění v letech 2005-2006. Pozornost byla zaměřena na kvartérní uloženiny geologického původu a subfosilní půdy. V rámci palynologického studia byly zpracovány vzorky ze 3 profilů v řezu opevněním a 5 vrtů v jeho okolí. Petrografickými metodami byla zkoumána provenience stavebního kamene. Raně středověké centrum na Pohansku je popsáno jako komplexní kulturní systém, který byl významně formován vstupy z okolního prostředí (např. změny vodního režimu v nivě) a sám působil opačným směrem svými výstupy (např. masivní odlesňování krajiny).
Abstrakt (anglicky)
   The study summarizes the latest results of the interdisciplinary research conducted by the Masaryk University at Pohansko near Břeclav, one of the most significant Early Medieval centres in the core area of the Great Moravian Empire (9th century AD). It brings data on the natural environment as collected within the 2005-2006 study of the local fortification. A special attention was given to Quaternary deposits of geological origin and buried soils. Within a palynological study, samples from 3 sections in a profile across the fortification and from 5 boreholes in its neighbourhood were analysed. Provenance of the building stone was studied using petrographic methods. The Pohansko Early Medieval centre is described as a complex cultural system significantly shaped by inputs from the ambient environment (such as variations in water regime in the flood plain). At the same time, this system acted in the other directionby its outputs (e.g., large-scale deforestation of landscape).
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012