Podrobnosti záznamu

Název
    Rozvojové zájmy území Orlicka ve světle regionální a environmentální politiky
Autor
    Nosková, Helena
    Vaishar, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy;
Svazek/č.
    Roč. 45, -
Strany
    s. 532-539
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: Národní program výzkumu II, 2D06001, CZ
    Překlad názvu: Interests in development of the Orlicko area from the viewpoint of regional and environmental politics
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    environmental protection
    ethnical changes
    Králíky
    marginality
    regional policy
Klíčové slovo
    Environmentální
    Orlicka
    Politiky
    Regionální
    Rozvojové
    Světle
    území
    Zájmy
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá problémem marginality regionu Orlicka. Tato je podmíněna jeho pohraniční polohou, vzdáleností od centrálních regionů, absencí středních a velkých měst, složitým reliéfem a výměnou populace po 2. světové válce. Depopulační tendence se zde projevují od konce 19. století. Region lze rozdělit na rozvinutější žamberskou a periferní králickou část. Byla vysvětleny etnické změny po 2. světové válce. Výsledkem SWOT analýzy je doporučení stabilizovat výrobní odvětví a služby ve střediskových místech, rozvíjet cestovní ruch a zpracovat projektu na získání pomoci ze strukturálních fondů EU.
Abstrakt (anglicky)
   The paper deals with the problem of marginality of the Orlice Region (East Bohemia). Its marginality is caused by the border position (Polish border), distance from central regions, absence big and medium towns, dissected relief and population exchange after WWII. A part of the region is environmentally protected. Depopulation tendencies manifest themselves since the end of 19th century. The region can be divided into more developed Žamberk and peripheral Králíky parts. Ethnical changes after the WWII were explained. A SWOT analysis was made with the recommendation to stabilize productive branches and services in central places, to develop tourism and to ask for sources from EU structural funds.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012