Podrobnosti záznamu

Název
    Stromatakty ve sklenici vody: Experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
Autor
    Hladil, Jindřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Vesmír
Svazek/č.
    Roč. 84, č. 7
Strany
    s. 388-394
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: IAA3013406, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Stromatactis in glass of water: An experiment simulating formation of particular cavities in limestone sediments
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    carbonates
    experimental sedimentology
    stromatactis
Klíčové slovo
    Dutin
    Experiment
    Napodobující
    Sklenici
    Stromatakty
    Usazeninách
    Vápencových
    Vody
    Vznik
    Zvláštních
Abstrakt (česky)
   Nové řešení ohledně 120 letého problému vzniku stromataktů, kde bylo již navrženo mnoho různých výkladů založených na možných tělesech (předchůdcích dutin) biotického nebo abiotického původu, nebo otevírání vs. kompakci, či rozpouštění karbonátového sedimentu. Sedimentace se stromatakty má charakter opakované událostní sedimentace. Dutiny a jejich časný vnitřní sediment vznikají přímo během sedimentace následkem procesů v polydisperzní (polymodální s mezerami) směsi bizarně tvarovaných zrníček. Sada experimentů různé dimenze umožnila spolehlivě simulovat tvorbu stromataktových dutin jakož i jejich následné alterace. Byl navržena též i nejjednodušší forma tzv. školního pokusu, kdy potřebujeme pouze sklenici vody a jemnou polydisperzní vápencovou drť vhodného složení (odvozeno z přírodních stromataktových hornin).
Abstrakt (anglicky)
   A new solution to 120 year problem of formation of stromatactis, where a number of various interpretations has been suggested, being focused on possible objects (cavity precursors) of biotic or non-biotic types, or opening vs. compaction, or dissolution of carbonate sediment. The sedimentation with stromatactis has all characteristics of repeated event sedimentation. The cavities (and their earliest internal sediment) are forming directly during the sedimentation owing to processes in polydisperse (gap-graded) mix of bizzare-shaped small grains. A set of experiments of various dimensions allows a reliable simulation of the stromatactis cavity formations as well as all their subsequent alterations. Also the most simplified form of a so-called school experiment has been designed, where we need only a glass of water and fine-grained polydisperse crushed limestone of appropriate composition (derived from natural stromatactis sediments).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012