Podrobnosti záznamu

Název
    Tertiary ignimbrites in Central America: volcanological aspects and lithostratigraphical correlation proposal
Další názvy
    Třetihorní ignimbrity ve Střední Americe. vulkanologické aspekty a návrh litostratigrafické korelace
Autor
    Hradecký, Petr
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Krystalinikum
Svazek/č.
    Roč. 31, č. listopad
Strany
    12
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Střední Amerika, terciérní ignimbrity, vulkanologie, bimodální vulkanismus, kalderová explozívní aktivita
Klíčové slovo
    America
    Aspects
    Central
    Correlation
    Ignimbrites
    Lithostratigraphical
    Proposal
    Tertiary
    Volcanological
Abstrakt (česky)
   Neogenní ignimbrity ryolit-dacitového, méně andezitového složení, doprovázené bazaltickými efúzemi, dominují regionálně rozsáhlé oblasti střední a severní Nikaragui, severního Salvadoru, jihozápadního Hondurasu a přilehlé části Guatemaly. Jsou produktem aktivity ryolitových štítových vulkánů a rozsáhlých kalderových systémů, které byly aktivní v oligocénu, miocénu a zčásti v Pliocénu, kdy extenzní tektonický režim umožnil mohutný explozívní vulkanismus. Uloženiny jsou velmi objemné a faciálně proměnlivé. Pro celý region je navržena litologická korelace ignimbritových a dalších asociovaných vulkanitů.
Abstrakt (anglicky)
   Neogene silicic ignimbrites dominate the area in Northern and central Nicaragua, northern El Salvador, SW Honduras and eastern Guatemala. These rock suites are products of shield volcanoes and wide caldera systems throughout the area. Volcanic systems operated during Oligocene, Miocene and partly Pliocene periods, when the extension regime allowed the strong explosive volcanism. Products are voluminous and facially very variated. Lithological correlation of various facial types of ignimbrites, accompanied by basic effusion, is proposed for whole the region.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014