Podrobnosti záznamu

Název
    Vybrané geografické aspekty hornické činnosti v krajině Dubňan a okolí
Autor
    Hofírková, Sylvie
    Kirchner, Karel
    Martinát, Stanislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Fyzickogeografický sborník 2. Kulturní krajina. Příspěvky z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 16. a 17. února 2004 v Brně
Strany
    s. 74-78
Poznámky
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Selected geographical aspects of mining in the landcape of the Dubňany town and its surroundings
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    Dubňany
    landforms
    mining
Klíčové slovo
    Aspekty
    činnosti
    Dubňan
    Geografické
    Hornické
    Krajině
    Okolí
    Vybrané
Abstrakt (česky)
   Naše regionálně geografické výzkumy jsou zaměřeny na oblasti zatížené ekonomickými aktivitami - zvláště hornictvím. V těchto územích zaznamenáváme významné změny krajiny. Na příkladě krajiny města Dubňany (Jihomoravský kraj, Dolnomoravský úval), kde fungovalo hornictví více než 170 let, se zabýváme vybranými fyzicko-geografickými, historickými a socio-ekonomickými aspekty krajiny. Intenzivní exploatace a rozvoj hornictví je v oblasti zaznamenána zejména po roce 1948 (Důl Ivanka - funkční 1948-1959, Důl 1. máj 1951-1983, Důl 1. máj II 1981-1994). To pro město znamenalo vysokou zaměstnanost a rozvoj, na druhou stranu přímé i nepřímé vlivy hornictví na reliéf a vodní režim. Po roce 1990 v souvislosti se změněnou ekonomickou a politickou situací nastal útlum hornictví (ukončení provozu místních dolů - 1994). Budovy byly po ukončení hornických aktivit většinou strženy, některé z nich jsou využívány pro podnikatelské účely.
   V krajině probíhají rekultivace, po ukončení odčerpávání podzemních vod pokračuje revitalizace vodního režimu. Problematická je rovněž vysoká míra nezaměstnanosti. Řešení tohoto problému je dlouhodobou otázkou, která musí být vyřešena v souvislosti širšího území.
Abstrakt (anglicky)
   In our regional geographical researches we are concentrated on the areas burdened by the economic activities - particularly by the mining. In these areas the distinct changes of landscape occured, the influences of mining activities are also indicated in the period of mining depression. On the example of the landscape of the Dubňany town (South Moravia, Dolnomoravský úval Graben ) we deal with the chosen physical-geographical, historical and social-economical aspects of landscape where for more than 170 year the lignit mining was located. The intensive exploitation and development of mining industry started after 1948 (Mine Ivanka in operation 1948-1959, Mine 1. máj 1951-1983, Mine 1. máj II 1981-1994). On one hand it meant high employment and development of the town, on the other hand direct and indirect mining impacts on relief (formation of heaps, subsident depressions with frequent swamping) and on the gound water regime (the ground water pumping) were noticed.
   After the year 1990 in connection with the new economical and political situation the winding up of mining activities has started (ending of mining and mine closures - 1994). The mine buildings were mostly liquidated or used for some other business activities. After the termination of the ground water pumping goes on by degrees the revitalization of the ground water regime. The problem is also with the high rate of unemployment. The solution of this problem will be the long time question that should be solved in relation to the development of the wider area.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012